Sai Two meanings

ใส (sai) VS ไส (sai)

namkhaeng sai klet hima

1. What is the difference between ใส(sai) and ไส(sai)?

2. When do you use ใส(sai) or ไส(sai)?

ใส(sai) and ไส(sai) are similar to pronounce but different meaning.
Same consonsonant but different vowels.
ใ- = sara i mai moan
ไ- = sara i mai malai
ส = sø seūa

Common meaning of ใส(sai)

1. ใส = sai = (ADJ) clear
E.g. – สาวสวยนั่งร้องเพลงเสียงใสอยู่ใต้ต้นไม้
– Sao suay nang røngplēng sīngsai yuu tai tønmai
– The beautiful girl sits under the tree singing a song in a clear voice.

2. ใส = sai = (VERB) be transparent
E.g. – น้ำทะเลที่หาดมรกตใสมากจนสามารถมองเห็นปลาในน้ำได้อย่างสบาย
– Nam talē thī hāt morakøt sai māk jon sāmāt møng hēn plā nai nam dai yāng sabai
– The seawater at Emerald Beach is so transparent that you can easily see the fish in the water.

When ใส(sai) + other word = ?
1. น้ำใส = namsai = (n.exp.) clear water
2. น้ำใสใจจริง = namsaijaijing = (NOUN) sincerity
3. นกจาบฝนเสียงใส = nok jāp fon sīeng sai = Australasian Bushlark
4. สดใส = sotsai = (ADJ) bright, (VERB) be bright, be cheerful
5. สุกใส = suksai = (ADJ) brilliant

Common meaning of ไส(sai)

ไส = sai = (VERB) push, shove

E.g. – คีทกำลังไสไม้เพื่อนำไปสร้างบ้าน
– Keith kamlang sai mai pheūa nam pai sāng bān
– Keith is planing the wood to build his house.

– เมสันกำลังไสน้ำแข็งเพื่อทำน้ำแข็งไสเกล็ดหิมะ
– Mason kamlang sai namkhaeng pheūa tam namkhaengsai klet hima
– Mason is pushing the ice to make a snowflake dessert. (see picture)

When ไส(sai) + other word =?
1. ไสย = sai ya = (NOUN) occult
2. ไสหัว = sai hua = (VERB) drive away
3. ไสยเวท = sai-ya-wēt = (NOUN) magic
4. ไสกบ = saikop = (VERB) plane
5. น้ำแข็งไส = namkhaengsai = (NOUN) ice snowflake

***ไสว = sawai = (ADV.) Profusely
E.g. – ดอกไม้นานาพันธุ์ต่างชูช่อไสวท่ามกลางขุนเขาใหญ่ และสายลมอ่อน ๆ
– Dokmai nānā pan tāng chuuchø sawai tāmklāng khunkhao yai lae sāiløm øn øn
P.S. ไสว (sawai not saiwa)
– Many different kinds of flowers grow profusely in the big mountains and the gentle breeze.

One thought on “Sai Two meanings

 1. ไสช้าง ‘to push, to urge on an elephant (of a mahout)’
  ไสกบ ‘to pane wood’
  ไสรถ ‘to push or shove a car’
  ไสหัว ‘to drive away’
  รถไส ‘wheelbarrow’
  ไสหัวไปให้พ้น ‘off with you, get away!’

Leave a Reply